jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017 Stichting Vrienden van De Merici Ė Museum Sjoen Limburg.

Het onderhavige jaarverslag heeft twee nauw met elkaar verbonden activiteiten, namelijk:

* Stichting Vrienden van De Merici.

* Museum Sjoen Limburg.

De organisatie van beide entiteiten kent een personele unie: de vrijwilligers fungeren in die hoedanigheid bij beide activiteiten. Zij oefenen hun vrijwilligerswerk onbezoldigd uit.

Hoofddoelstelling van de Vriendenstichting is het organiseren van vrijetijdsbesteding van de bewoners, die het verblijf bij woon-en zorgplek De Merici net wat leuker en aangenamer maken. Daarnaast heeft de stichting als doel geld en middelen te verzamelen die het bovenstaande mogelijk maken. Doelstelling van het Museum Sjoen Limburg is het creeŽren van een groter draagvlak in de Maastrichtse gemeenschap. De accenten worden hierbij vooral gelegd op het vergroten van de bekendheid van het museum en door het organiseren van tijdelijke exposities. Inmiddels kan er gesproken worden dat Museum Sjoen Limburg een nieuwe schakel is in het Maastrichtse museumlandschap. Onze deelname in 2017 aan Museumnacht Maastricht heeft daar positief aan bijgedragen. De organisatie van deze manifestatie kwam tot stand met de medewerking van bewoners en begeleiding. In 2017 mocht het museum met 758 personen meer bezoekers verwelkomen dan in het voorafgaande jaar.

In februari werd Gerard Buren getroffen door een hartstilstand en hij is op 4 februari aan de gevolgen daarvan overleden. Gerard heeft ons museum een groot deel van zijn collectie religieuze kunst geschonken, waarvoor wij hem zeer dankbaar zijn. Door het overlijden van onze weldoener Gerard zijn wij een goede vriend kwijt geraakt.

Zestig dagen na het van start gaan van onze crowfunding-campagne werd het streefbedrag bereikt. Dit bedrag is gerealiseerd door een kleine 20 supporters, die ons financieel ondersteunen. Mede hierdoor heeft het museum een nieuwe belichtingsinstallatie kunnen aanschaffen. De nieuwe professionele belichting biedt ons meer mogelijkheden voor het organiseren van foto tentoonstellingen en andere, tijdelijke exposities.

De regionale TV zender Maas en Mergelland besteedde uitgebreid aandacht aan ons museum en produceerde in december een uitzending over de collectie kerstgroepen.

Ik wil hier mijn grote dank en waardering uitspreken voor mijn medebestuursleden Joke Motta en Jo Steijns. Ook gaat mijn grote merci aan alle vrijwilligers bij De Merici, omdat hun belangrijke werk en inzet wordt gewaardeerd, want zeg nou zelf, waar zouden we zijn zonder vrijwilligers?

december 2017.

Wiel Soudant,

Voorzitter Vrienden van De Merici.

 

Een koninklijke onderscheiding voor onze voorzitter Wiel Soudant.

Een koninklijke onderscheiding wordt traditiegetrouw opgespeld door de burgemeester en het moest een verrassing blijven voor Wiel.

De uitdaging voor ons was om ervoor te zorgen dat Wiel thuis moest zijn, zonder dat hij wist waarvoor. Ons bestuur, Vrienden van De Merici, familieleden en buurt hebben er alles aan gedaan om onze toekomstige lintjesdrager thuis te houden: hij zou die dag zogenaamd met zijn gezin gaan lunchen ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag.

De 70-jarige had het naar eigen zeggen absoluut niet zien aankomen toen er op zijn verjaardag zo'n veertig man voor de deur van zijn huis in Eijsden stond, met de burgemeester voorop.

De burgemeester nam direct het woord en gaf aan dat de Koninklijke Onderscheiding onderstreept dat Wiel zich al vele jaren als vrijwilliger inzet voor onze samenleving.

In het bijzonder is dat natuurlijk zijn inzet voor de bewoners van De Merici en voor de Talenten van restaurant Talentino. Ook zette hij zich in voor de mensen werkzaam bij restaurant Doe Gewoon van Radar en was hij actief bij de Maastrichtse Bedrijfssportbond.

Wiel is onder meer ambassadeur van de Stichting Samen voor Maastricht en stond mede aan de wieg van een samenwerkingsverband tussen een aantal zorginstellingen en de stadscarnavalsvereniging De Tempeleers. In zijn woonplaats Eijsden is Wiel voorzitter van het Processiecomitť Plan Noord en mede-organisator van de prachtige Sacramentprocessie , die elk jaar weer door Eijsden trekt.

ďMet deze activiteiten hebt u een belangrijke bijdrage geleverd aan de gemeenschapĒ, aldus de burgemeester. Ook zijn echtgenote Betsy werd in de huldiging betrokken.

Deze bijzondere dag werd afgesloten met een feestelijke Koningsborrel in restaurant Talentino Mestreech, samen met bewoners en begeleiding van De Merici.

Wij wensen Wiel van harte toe dat hij dit lintje nog vele jaren in gezondheid mag dragen.

Vrienden van De Merici.alt
   

jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016 Stichting Vrienden van De Merici.

Vrienden van De Merici heeft een mooi jaar achter de rug en als Vriendenstichting kijken we dan ook met gepaste trots terug op 2016.

Het jaar 2016 kenmerkt zich door een groot aantal activiteiten, ook door de ontwikkeling van het Museum Sjoen Limburg in de voormalige kloosterkapel. De kapel kan zich als museum duurzaam ontwikkelen en een belangrijke partner zijn in het toeristisch activiteitenpalet van de stad Maastricht, getuige de uitnodiging om deel te nemen aan de tweede editie van Museum Nacht Maastricht in 2017. En er zijn plannen in voorbereiding voor een grote expositie in het museum, op langere termijn, maar daarover later meer.

In het verslag 2016 zijn activiteiten vermeld, die door de Vriendenstichting zijn georganiseerd, uitgevoerd en/of ondersteund voor de bewoners, de gebeurtenissen in en rond de woonlocatie De Merici en de inzet van vrijwilligers. Met het organiseren van die activiteiten tracht de Vriendenstichting met name het welzijn en de gezondheid te bevorderen en bij te dragen aan een goed en plezierig leef- en woonklimaat van de bewoners van De Merici.

BESTUUR. De samenstelling van het bestuur in 2016 was als volgt:

Wiel Soudant, voorzitter, financieel beheer.

Joke Motta, secretaris.

Jo Steijns, lid.

In 2016 heeft het bestuur tweemaal vergaderd en daarnaast waren er talloze onderlinge informele contacten., die steeds in goede harmonie verlopen.

FINANCIňN. Een eenvoudig overzicht van de bereikte financiŽle resultaten treft u aan in het financieel jaarverslag van 2016. Het verslag met een toelichting is op verzoek in te zien bij de voorzitter.

Voor de Vriendenstichting is fondsenwerving van groot belang. Hierdoor kunnen we activiteiten voor de bewoners structureel blijven organiseren.

Er zijn meerdere manieren om een financiŽle bijdrage te leveren aan een goeddoel organisatie als de onze, waarbij schenken ook een voordeel voor de donateur kan opleveren.

Onze Vriendenstichting is aangemerkt als ANBI. Als men een gift doet, mag men die vaak aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Wij kunnen u ook informatie verstrekken wat een donatie of een gift via een akte van schenking precies inhoudt. Elke gift is er een en bij de Vriendenstichting komen deze bijdragen goed terecht. Wij gaan er verantwoord mee om.

Vandaag de dag zien wij dat men in de samenleving in toenemende mate een beroep doet op vrijwilligers, vanwege de veranderingen in de zorg. Deze ontwikkeling gaat ook niet ongemerkt voorbij aan onze Vriendenstichting. Sinds 2016 is de Vriendenstichting onderdeel van een samenwerkingsverband met de afdelingen Recreatie, Vrije Tijd en Ontspanning van Radar, Maasveld en Samen Onbeperkt. Het samenwerkingsverband trekt samen op bij het organiseren van diverse activiteiten.

Opnieuw willen wij onze dank uitspreken aan alle vrijwilligers, betrokkenen en medewerkers voor hun inzet in 2016 voor de bewoners en de Vriendenstichting. Wij hopen ook in 2017 weer op veel bevlogen medewerking te mogen rekenen, die kan bijdragen aan het welzijn van de bewoners van De Merici.

december 2016.

Wiel Soudant,

Voorzitter Vrienden van De Merici.

   

Op 20 juli jl. hebben de leden van de vrouwenclub Wolder een bezoek gebracht aan het museum Sjoen Limburg in onze kloosterkapel van de zusters Ursulinen. Tijdens het bezoek heb ik kennis gemaakt met mevrouw Henriette Olders en wij hebben onder andere gesproken over het Urulinenklooster en de functie van de Ursulinen direct na de 2e wereldoorlog, toen kleine Henriette is geboren.

Wij zijn samen gaan kijken naar de voormalige schuilkelder(nu in gebruik als fietsenkelder) van onze buren op huisnummer 76, het voormalige Jeanne díArc college.

Op dat moment herinnerde mevrouw Henriette Olders zich een foto van de kelder waar zij met haar moeder en haar tweelingzusje en andere vrouwen heeft gelegen. Dat was een emotioneel moment.

Na enig speurwerk heeft ze de foto bij haar thuis gevonden en zij heeft mij de foto opgestuurd. alt

In de kelder , onder aan de trap, bevindt zich een reliŽf. Het is gemaakt in klei en gesigneerd in de rechter benedenhoek door de bekende Maastrichtse kunstenaar Charles Vos.

alt

Afmetingen van het reliŽf: breedte 82cm, hoogte 51cm en diepte 5cm; De beide tekstplaten zijn 23cm breed en 52cm hoog. Het reliŽf werd lange tijd met een houten plaat afgedekt en is door ons uiteindelijk weer ontdekt.

Nu is het pand eigendom van de Universiteit van Maastricht. De Universiteit heeft het belang van de reliŽf ingezien en de houten bekisting definitief laten verwijderen en met plexiglas laten omkleden. Naast het kunstwerk is een tekstschild met uitleg geplaatst.

Het monument bestaat uit een reliŽf van klei en twee kleine plaquettes met tekst.

Het reliŽf is opgebouwd uit een tweetal taferelen. Rechts zit een moeder, met deels opgetrokken knieŽn, recht op in bed met haar pasgeboren kind. Zij houdt haar kind voor zich met beide armen vast en vleit haar hoofd tegen de pasgeborene. Achter haar staat een zuster in habijt die teder naar de moeder met haar kind kijkt.

Aan de andere zijde staat "en profil" een drietal moeders, met afgewend gezicht, die hun kind kind op de arm dragen

De tekst op de eerste plaat luidt:

"DE AFD. MAAS TRICHT EN OMSTR. VAN HET NED. ROODE KRUIS KON HIER HULP VER LEENEN DANK ZIJ DE WELWILLENDHEID DER Z.E. ZUSTERS URSULINEN"

Onderaan het logo van het Rode Kruis.

De tekst op de tweede plaat luidt:

"IN DE WEEK VOOR AFGAANDE AAN BEVRIJDINGSDAG 14 SEPTEMBER 1944 WAS DEZE RUIMTE IN GEBRUIK ALS KRAAMINRICHTING" Onderaan het logo van het Rode Kruis.

De historie.

In 1915 diende het Bestuur van de Zusters Ursulinen van Maastricht en Eijsden een verzoek in voor de oprichting van een katholieke HBS voor meisjes in Maastricht.

In mei 1916 werd het verzoek goedgekeurd en kon de nieuwe school haar poorten openen in de lokalen van de voormalige kweekschool in de Capucijnenstraat. In het volgend jaar werd een deel van het klooster aan de Grote Gracht ingericht als lokalen.

Het schoolleven heeft tot augustus 1944, afgezien van periodieke onderbrekingen wegens luchtalarm, een normaal verloop gehad. De nadering van de geallieerde legers kondigde zich aan door een drukker wordend luchtverkeer.

Op 1 september werden alle Maastrichtse scholen gesloten.

Op 11 september richtte het Rode Kruis in de "fietsenkelder" van de school een medische post in, die zich het lot van aanstaande moeders aantrok. Onder deskundige leiding van de bekende Maastrichtse huisarts, dokter Leith, zagen hier zeventien jonge Maastrichtenaren het eerste levenslicht, waarvan een boreling achttien jaar later het HBS- A diploma op het Jeanne d'Arc haalde.

Het monument in het voormalige Jeanne d'Arc College herinnert de inwoners van Maastricht aan het feit dat op 11 september 1944 in de kelders van dit gebouw een medische post werd ingericht, speciaal bestemd voor aanstaande moeders. De medische post werd tot kraamkamer van Maastricht ingericht in de week voor de bevrijding.
   

Donatie Dr.C.J Vaillant fonds

Dr. C.J. Vaillant Fonds doneert Euro 4615,00 aan Stichting Vrienden van De Merici.

Wij hebben bericht ontvangen dat ons verzoek om financiŽle ondersteuning ten behoeve van de aanschaf van een Side-by-Side Fiets, is behandeld tijdens de laatste bestuursvergadering van het Dr.C.J. Vaillantfonds.

Het bestuur laat het volgende weten: ďMet veel genoegen kunnen wij u meedelen dat besloten is om vanuit ons Dr.C.J.Vaillant Fonds een bedrag van Euro 4615,00 te doneren ter ondersteuning van dit project.Ē

Namens het bestuur van Stichting Vrienden van De Merici dank ik het Dr.C.J. Vaillantfonds voor hun financiŽle ondersteuning.

Sinds 1997 ondersteunt het Dr.C.J.Vaillantfonds een groot aantal goede doelen en waardevolle initiatieven. Iedere als ANBI erkende organisatie kan het fonds, genoemd naar de eerste persoon die in Nederland gecremeerd is, om financiŽle ondersteuning vragen.

Onze bedankbrief is onderweg naar het bestuur van genoemd Fonds.

Link: www.lvc-online.nl/dr-c-j-vaillantfonds

   

Pagina 1 van 6